Προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής

 

                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κομοτηνή, 04/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                          Αρ.πρωτ. : 54748

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                 Προς    

Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο    

Τηλ.:2531352448                                                                  

      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισµού 5.646,93€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών και συγκεκριμένα έως και 09/12/2014 και ώρα 13.00 μ.μ.

Αρµόδια υπάλληλος Σεραφείμ Μαρία, τηλ. 2531352448.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ