Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου εν όψει της έντονης ανόδου της θερμοκρασίας
Αναρτήθηκε στις: 29-07-2021
Δελτίο τύπου εν όψει της έντονης ανόδου της θερμοκρασίας 
16Η/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 23-07-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
4Η/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Αναρτήθηκε στις: 23-07-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τελευταίες Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»
Αναρτήθηκε στις: 30-07-2021
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"
Αναρτήθηκε στις: 23-07-2021
 Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-09-2020 έως την 31-07-2021
Αναρτήθηκε στις: 23-07-2021
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ του ΝΠ Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής από 01-09-2021 έως την 31-08-2022
Αναρτήθηκε στις: 21-07-2021
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής λαμβάνοντας υπόψη:   1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της...