Πίνακας Λαϊκης Αγοράς Κομοτηνής Με Μικροπωλητές ποσ θα Γραστηριοποιηθούν στις 23 - 05 - 2020