Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 995

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 995- Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σκοπό την εξασφάλιση πυροπροστασίας,

Συνημμένα: