ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων

Ανακοίνωση  πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»,