Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  το προσεχές διάστημα τα εξής έργα:

 

  • Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου και των Εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής , προϋπολογισμού 152.000,00 €
  • Ανακατασκευή πλατειών Θρυλορίου – Ροδίτη και δημιουργία παιδικής χαράς επι της οδού Γοργοποτάμου , προϋπολογισμού 300.000,00 €
  • Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού 450.000,01€         

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας όπως ορίζεται με το άρθρο 221, παρ. 10 του Ν. 4412/2016

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάσσου Δέσποινα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ