Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΚΕΠΠΑΚ -Δελτίο τύπου
                                                                                               ...
Αναρτήθηκε στις: 15-03-2017

Τελευταίες Προκηρύξεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017
Αναρτήθηκε στις: 24-03-2017
Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «...