Δομημένο Αστικό Περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει ως διοικητικό και αστικό κέντρο την πόλη της Κομοτηνής, ενώ διαθέτει περίπου πενήντα οικισμούς. Οι οικισμοί αυτοί διατηρούν μια μοναδικότητα, καθώς βρίσκονται σε ορεινές, πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου. Επίσης η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς αποτελούν προσφυγικούς οικισμούς προσδίδει μια ακόμη μεγαλύτερη ιδιομορφία και ενδιαφέρον στον κάθε ένα από αυτούς.

Ο Δήμος Κομοτηνής στερείται χωροταξικού σχεδιασμού. Στην πόλη της Κομοτηνής, που αποτελεί Περιφερειακό Κέντρο και οικισμό 1ου επιπέδου το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο αναγνωρίζει πλεονέκτημα όσο αφορά διαθέσιμο χώρο για αστική ανάπτυξη. Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη (επεκτάσεις) αλλά και η βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και η συγκέντρωση των οχλουσών χρήσεων, γενικά παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη κάποιας περιοχής αλλά και για τον περιορισμό της αστικής διάχυσης σε αυτήν. Πρόσφατα εγκρίθηκε το Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το Ν1337/83 που αφορά όμως μόνο την πόλη της Κομοτηνής. Θεσμικά τα ΓΠΣ στην Ελλάδα αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία πολεοδομικού προγραμματισμού, ελέγχου των χρήσεων γης και του αστικού περιβάλλοντος. Εν προκειμένω, το ΓΠΣ της Κομοτηνής αφορά δύο βασικά ζητήματα: την οριστικοποίηση των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης και παράλληλα τη θέσπιση των χρήσεων γης, της ρύθμισης δηλαδή μιας οργανωμένης πόλης σε σχέση με το σύνολό της, όχι μόνο των υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών αλλά και στον υφιστάμενο ιστό.  Η οριστική μελέτη  του ΓΠΣ βρίσκεται υπό οριστική έγκριση στο και προβλέπεται η επέκταση της πόλης σε περιοχές περιμετρικά από τον ήδη δομημένο αστικό ιστό. (τα στοιχεία του εντύπου 02 αντλήθηκαν από τη Μελέτη ΓΠΣ – Δ΄ Φάση - βλ. παράρτημα, έντυπο01)

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως εντός του Δήμου, καταγράφεται ένας παραδοσιακός οικισμός, το Μαυρομμάτιο, όπως αυτό ορίστηκε βάσει του Π.Δ.19-10-1978 - ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978 «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.»