Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όλες οι διευθύνσεις, τα γραφεία και τα νομικά πρόσωπα συνθέτουν το Δήμο Κομοτηνής, η εύρυθμη λειτουργία του οποίου εξασφαλίζεται από την ορθή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και του ανθρώπινου δυναμικού. Το προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και η πολιτική ηγεσία του Δήμου αξιοποιούν κάθε δυνατό πρόσφορο μέσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την ανταπόκριση άμεσων και μακροχρόνιων αιτημάτων.

Σε αυτά τα πλαίσια δημιουργήθηκε η Ηλεκτρονική Πύλη. Η Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (http://www.egovkomotini.gr), πραγματοποιήθηκε για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη με τους δημόσιους φορείς.

Οι βασικοί στόχοι του έργου αυτού είναι:

 • επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
 • αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τη Δ.Δ. σε πολίτες και επιχειρήσεις σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των  διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη με τους δημόσιους φορείς με στόχο τη δυνατότητα δημιουργίας one stop shop (έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, υποβολή αιτήσεων, κλπ), ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κοινού.
 • Βελτίωση της αναλογίας PCs / 100 Διοικητικούς Υπαλλήλους
 • Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
 • Αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου

Πετυχαίνοντας τα παραπάνω, εξασφαλίζοντας το πέρασμα από την κλασικού τύπου δημόσια διοίκηση στην e-Διοίκηση,  θα επιτευχθεί ένας ποιοτικός εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών οδηγώντας έτσι στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Στα πλαίσια του έργου χρησιμοποιούνται δύο από τις πλέον διαδεδομένες και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας: Το τηλέφωνο και το διαδίκτυο. Η συνδυασμένη λύση που προσφέρεται έχει προκύψει από τις προκαταρκτικές μελέτες που έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου και έχουν καταλήξει στα εξής συμπεράσματα: Οι νεότερες μορφές επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο ναι μεν συμβάλλουν στην επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά δε φαίνεται να λύνουν ακόμη το πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα που το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου κοινοτικού μέσου όρου (περίπου 15% στην Ελλάδα και 35% στην Ευρώπη). Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν υπολογιστή σε ποσοστό 46,7% ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24,7%. Ωστόσο, είναι επιβεβλημένο να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση αν θέλουμε να μη μείνουμε πίσω στις εξελίξεις ως χώρα.

Από την άλλη μεριά, το τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε όλα τα νοικοκυριά και η σωστή αξιοποίηση του προσφέρει σημαντικές λύσεις σε κάθε φορέα. Το έργο εστιάζει στην ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Έτσι, μέσα από το έργο, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια φωνητική και διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Κομοτηνής, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αποβλέποντας σε μία μακροχρόνια και αμφίπλευρη σχέση.

Οι υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του συστήματος και αυτές που παρέχονται από τη φωνητική και τη διαδικτυακή πύλη παρουσιάζονται συνοπτικά κάτωθι:

 • Έκδοση πιστοποιητικών
 • Έκδοση αδειών
 • Αναφορά προβλημάτων & Καταχώρηση αιτημάτων
 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία
 • Δημοτικό Συμβούλιο
 • Διαχείριση επικοινωνίας Δήμου
 • Οικονομική Οργάνωση - Διαχείριση
 • Διαχείριση Έργων – Τεχνική Υπηρεσία
 • Πολιτισμός & Λαϊκή Συμμετοχή
 • Ανάπτυξη
 • Οδηγός Πληροφόρησης του Πολίτη
 • Τοπικός Τουριστικός Οδηγός 
 • Επείγοντα Περιστατικά
 • Βιβλιοθήκες