Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο πλαίσιο διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ»