ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 (Α΄36) και ισχύει σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, ΚΑΛΧΑΣ, ΥΦΑΝΤΑΙ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΘΡΥΛΟΡΙΟ)»   προϋπολογισμού μελέτης  786.000,00€ (με ΦΠΑ) και CPV: 452122008.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η                          07-02-2022, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 22:00 μ.μ.

Ως   ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η                           11-02-2022,   ημέρα     Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.