ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-21

Ο Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 (Α΄36) και ισχύει σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ   ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ    ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ   ΚΑΙ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ

ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΜΟΤΗΝΗΣ 2020-21»  προϋπολογισμού μελέτης  249.929,80 €

(με ΦΠΑ) και CPV: 45234140-9.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς

ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία   και    ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η     03-01-2022, ημέρα  Δευτέρα      και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως   ημερομηνία      και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10-01-2022,   ημέρα     Δευτέρα        και ώρα 10:00 π.μ.