«Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων».

Ο Δήμος Κομοτηνής, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατα ομάδες τιμών του αρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων» με προϋπολογισμό  50.000,00 ΕΥΡΩ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-11-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1 ΤΚ 69100 Κομοτηνή 25313 52400.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α1, και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών & Η/Μ  ή στα αντίστοιχα νομαρχιακά μητρώα , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από  κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις.
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 813,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 1 ένας μήνας.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους στην  ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr) Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313-52424, FAX επικοινωνίας 25310-82705.