Συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων ευθύνης Δήμου χειμερινής περιόδου 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «Συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων ευθύνης Δήμου χειμερινής περιόδου 2017-2018» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 04/10/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με ΑΔΑΜ  17REQ001990874 συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.

Η εργασία αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών και επανέλεγχου της εγκατάστασης .

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να συμπληρώσουν και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση

O ανάδοχος δεσμεύεται μέσω της  Υ/Δ να προσκομίσει πριν την απόφαση ανάθεσης αντίγραφο ποινικού μητρώου,  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420.