Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Κομοτηνής)

 

                                                                       Κομοτηνή 10/9/2018   
                                   Αριθμός πρωτοκόλλου 24325

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Σισμάνογλου 
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172

ΠΡΟΣ

1) Polyeco AE

2) Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) και αφορά την σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Πρόσκληση

της παρ. 3 του α. 120 του Ν. 4412/2016 για υποβολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην εργασία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) και αφορά την σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι την 14/9/2018 και ώρα 10.00 πμ. στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής.

Έχοντας υπόψη την από 16-7-2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για την εργασία με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) και αφορά την σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων προϋπολογισμού 19.096,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φπα 24% σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για τηνεν λόγω εργασία σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις και εταιρείες σχετικές με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων που διαθέτουν άδεια διαχείρισης και διάθεσης αυτών.

Οι επιχειρήσεις με την προσφορά τους θα καταθέσουν:

α. Άδεια διαχείρισης και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και ειδικά με κωδικό ΕΚΑ 15.01.10*

β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της μελέτης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

γ. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο θα προκύπτει η δραστηριότητα της εταιρίας ότι είναι σχετική με το αντικείμενο της μελέτης.

δ. Ποινικό Μητρώο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

ε. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
 στ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 ζ. Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το τεύχος μελέτης και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.komotini.gr 

                                                                                           Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                              Αδαμάντιος Ευτυχιάκος
                                                                                             Μηχανολόγος Μηχανικός