Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019

-        Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 26 – 03 -2018 ημέρα Δευτέρα.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 27 – 03 - 2018 ημέρα Τρίτη.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02 – 04 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 – 04 -2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 55399