Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ν. Σιδηροχωρίου Δήμου Κομοτηνής Έτους 2018

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22 – 02 - 2018 ημέρα Πέμπτη.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 – 03 -2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 54472