Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κομοτηνής Δήμου Κομοτηνής Έτους 2018

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 22 – 02 - 2018 ημέρα Πέμπτη.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26 – 02 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 – 03 -2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 50820