Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου Δήμου Κομοτηνής έτους 2019

-        Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 07-11-2018 ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-505696-001 (2018-168144) – ΑΔΑΜ: 18PROC00393716 2018-11-07, Αριθμός Δημοσίευσης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης {2018/S 215-492324}.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12-11-2018 ημέρα Δευτέρα.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 66371