Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής Σχολικού Έτους 2017-2018

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, εκτιμώμενης αξίας 139.240,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. (24%).

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21.03.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 27.03.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.