Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής και του ΚΕΜΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής και του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ), ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.990,74(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών), CPV: [33680000-0] - Φαρμακευτικά Είδη.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 05/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθ. 11389/ΦΕΚ 185/Β΄/23-03-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η τιμή για όμοια είδη πρέπει να είναι ίδια για όλους τους φορείς, Δήμο Κομοτηνής και ΚΕΜΕΑ.

Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, μπορεί να προτείνει την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ