Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια Βελτιωτικών Εδάφους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της παρ. 3 του α. 120 του Ν. 4412/2016 για υποβολή προσφοράς

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε προμήθεια βελτιωτικών εδάφους  και συγκεκριμένα τύρφης σπορείου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πρασίνου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 22/2/2021 και ώρα 12.00 μμ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής.

Έχοντας υπόψη την από 20/1/2021 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Βελτιωτικών εδάφους» συνολικού προϋπολογισμού 1.302,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος της προμήθειας, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης, να μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

                                                   Η Προϊσταμένη Τμήματος Πρασίνου

 

 

                   Ελισσάβετ Λασπά

                     ΠΕ Γεωπόνων