Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018»

-   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02.11.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00

-   Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08.11.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης/διενέργειας προσφορών: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 14.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

-   Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 48453