Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή / αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για 1 έτος»

Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06.05.2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14.05.2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης/διενέργειας προσφορών: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 18.05.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 41593