ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την περ. 31 του άρθρου 2 του Νόμου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορές έως τις  19-12-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  16.129,03 € χωρίς Φ.Π.Α.

(20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).