ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»

για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 29/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με ΑΔΑΜ  20REQ007320319 συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.

Η εργασία αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών και επανέλεγχου της εγκατάστασης. Η συντήρηση γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό με ειδική αδειοδότηση για την συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων σύμφωνα με τον Π.Δ 511/77 όπως τροποποιήθηκε από τον Π.Δ 97/87 .

O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει μετά από κάθε έλεγχο  ειδικό μηχανογραφημένο έντυπο πιστοποιητικό για την σωστή λειτουργία των λεβητοστασίων καθώς να αποκαταστήσει  οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στα λεβητοστάσια κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2020-2021.

O ανάδοχος θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να προσκομίσει, πριν την απόφαση ανάθεσης.