ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τιτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Κομοτηνή  13/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Αριθμός πρωτοκόλλου: 27822

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1  

                        Τ.Κ.691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΠΑΣΣΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531352420

FAX:               2531082705

 

 

 

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο    

 

 

 

                                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που είναι αδειοδοτημένοι, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις   18  /10/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η εργασία αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής. Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών. Θα γίνει επίσης ένας επανέλεγχος της εγκατάστασης μετά από δέκα ημέρες από το πρώτο άναμμα κατά την σχολική περίοδο για να διαπιστωθεί η σωστή ρύθμιση της εγκατάστασης

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Συνημμένα: