ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εργασία με τίτλο «Βελτίωση Διατομής Ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «Βελτίωση Διατομής Ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.798,41€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών….» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…»

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 22-09-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.