ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΣΕ ΚΤΊΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΣΕ ΚΤiΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.857,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 20/09/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.