ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για τo πακέτο ΣΤ’ )"

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για υποβολή προσφορών

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για τo πακέτο ΣΤ’ )

 

 

             Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής έπειτα από την διεξαγωγή δύο  άγονων διεθνών διαγωνισμού μια στις 28/03/2012 και μια στις  6/07/2012, και μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση με τους ίδιους όρους της διακήρυξης χωρίς καμία τροποποίηση (αριθμός Δ.Σ.167/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ1Υ-Β12) και 283/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΚΟΡ1Υ-ΘΡΛ) , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές προκειμένου να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α’ & Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» (για το πακέτο  ΣΤ’  ) συνολικού προϋπολογισμού 32.560,56 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα για κάθε πακέτο ή επί του συνολικού προϋπολογισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι τις 05-11-2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο του πακέτου. Αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές  που θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τον οριζόμενο, από την διακήρυξη, ενδεικτικό προϋπολογισμό.