Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων

Μετά την αριθ. 10300/31-03-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Κομοτηνής για την «προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων» για τις ανάγκες των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.997,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και την από 03/04/2015 γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 20/04/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.