Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα

                                              Κομοτηνή Παρασκευή, 14. Δεκεμβρίου 2018                                                                                                                  Αριθμός πρωτοκόλλου 35430

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
                        691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Α. Ευτυχιάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810
FAX: (25310) 72172
Email: dimos.ef@komotini.gr

 

ΠΡΟΣ

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ιδιοκτήτη Μηχανημάτων/Οχημάτων

 (Εταιρεία - Φυσικό Πρόσωπο)

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο του έτους 2019
           

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,

προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές κλπ) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής με διάθεση μηχανημάτων/οχημάτων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Κομοτηνής, Αιγείρου, Ν. Σιδηροχωρίου, όταν αυτό απαιτηθεί,

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων/οχημάτων να υποβάλλουν στη Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής δια του πρωτοκόλλου Πλ. Βιζυηνού 1 ΤΚ69100 τηλ:2531022810, Φαξ: 2531072172

  1. Αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 27/12/2018 και ώρες 9:00-13:00, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει εάν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρο το Δήμο Κομοτηνής ή σε συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Επίσης θα συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα στη Διεύθυνση https://goo.gl/forms/NZ5lyC7UtkC3PnyZ2
    Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας είναι απαραίτητη και υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο Μητρώο.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής έως 31.12.2019.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους).
  2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.
  3. Οι συμμετέχοντες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την 31/12/2019. (Υπ' αριθ 5/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής και την αριθμ. 258/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΑΑΦΩΛΟ-Μ0Π)

ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής που δήλωσαν ενδιαφέρον), (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης τους, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019, τους ζητηθεί από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Δήμαρχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας διαμέσου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεων τους), διότι ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.

3. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α.), θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 1884/30913/1-11-2018 απόφαση του Δημάρχου και την αριθμ. 258/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 6ΑΑΦΩΛΟ-Μ0Π.

4. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος - μηχανήματος έργου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α.), οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση κωλύματος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος - μηχανήματος έργου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις - Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις συμβάντων από ΕΛ.ΑΣ./Π.Υ./Γ.Γ.Π.Π.) και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

5. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι παραπάνω τιμές μονάδος αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

6. Οι συμμετέχοντες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την 31.12.2019.

7. Οι συμμετέχοντες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωση τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κ.λ.π.) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων - μηχανημάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα έργου δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα για το έτος 2019 (έως 31.12.2019). Η μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής.

8. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 396/94,Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, γ) κατ' αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών.

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, όπως π.χ. ή απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέσων από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στο υπάρχον μητρώο, δύναται να συμμετάσχει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο αποδεχόμενο εγγράφως τους όρους και τις τιμές που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Η οποιαδήποτε εμπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με το Δήμο Κομοτηνής (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

                                

                                                                                                          Ο Δήμαρχος
 Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                                                   Γεώργιος Πετρίδης