ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπακάλμπαση 6 , Τ.Κ. 69132 Κομοτηνή, έως και τις 16 Μαρτίου 2018