Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στον Δήμο Κομοτηνής για χρονικό διάστημα από την 20/02/2018 έως και την 31/12/2019

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύναται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 14 / 02 / 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή.