Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών ιατρού εργασίας στον Δήμο Κομοτηνής για χρονικό διάστημα από την 20/02/2018 έως και την 31/12/2019

Κατόπιν της τροποποίησης της σχετικής μελέτης ως προς το ποσό της εκτιμώμενης αξίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύναται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 16 / 02 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή.