Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Πλαστικών Καρεκλών

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί εκ νέου όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και την 24/04/2015 και ώρα 10:00 π.μ., για την Προμήθεια Πλαστικών Καρεκλών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.789,65€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).