ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.559,72€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και συγκεκριμένα έως και τις 20/10/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με ΑΔΑΜ  17REQ001976101 συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

O προμηθευτής θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να προσκομίσει πριν την απόφαση ανάθεσης τα αναφερόμενα πιστοποιητικά.

 

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 5231352420.