Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2016 & 2017.

1.ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα Έτη 2016 & 2017».

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης: A) Για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως προσδιορίζονται από το Τμήμα Εμπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Π.Ε. Ροδόπης) και Β) Για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο των τμημάτων, είτε για όσα τμήματα επιθυμεί. Πρέπει όμως η προσφορά του να αφορά όλη την ποσότητα του κάθε τμήματος. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του τμήματος που συμμετέχει. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με το ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 2.167.807,98 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και του δικαιώματος προαίρεσης 15%), ήτοι 1.639.484,20 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και την προαίρεση.
  2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη και τίθεται εν ισχύ από 01/01/2016 (ή κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως την 31/12/2017 (με δυνατότητα παράτασης για 4 μήνες εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για το 2018).