Προμήθεια Τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της κοινωνικής σύμπραξης Ροδόπης – Κωδικός ΟΠΣ 5000143

-        Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 13-12-2018 (10:36 π.μ.) ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-565966-001 (2018-187433) – ΑΔΑΜ προκήρυξης {2018/S 241-550007}: 18PROC004193535 2018-12-14.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 18-12-2018 ημέρα Τρίτη.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 67825