Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) - κωδικός ΟΠΣ 5029596

  • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 13-12-2018 (10:41 π.μ.) ημέρα Τετάρτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-565975-001 (2018-187440) – ΑΔΑΜ προκήρυξης {2018/S 242-552429}: 18PROC004201831 2018-12-16.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 67826