Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

  • Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 27-02-2018 ημέρα Τρίτη (προσωρινός αριθμός αναφοράς 18-091754-001 (2018-031565) – ΑΔΑΜ: 18PROC002720466 2018-02-27.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 05-03-2018 ημέρα Δευτέρα.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 52290