Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου 2020+2021

  • Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 18-03-2019 ημέρα Δευτέρα.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-03-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
  • Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70146