ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-03-2018 ημέρα Τετάρτη.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23-03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11-04-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 17-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 54991