Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας Και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής» έτους 2015

ΑΔΑ: ΩΚΓΟΩΛΟ-ΔΓΗ

                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κομοτηνή, 11/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                             Αρ.πρωτ. : 55027

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                          

Πληροφορίες: Σεραφείμ Μαρία                                                     

Τηλ.:2531352448                                                                      

      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                           

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και την υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας Και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής»  έτους 2015,  ενδεικτικού Προϋπολογισμού 67.508,41 Ευρώ με ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα –κατεψυγμένα λαχανικά – αυγά (ομάδα Β’), (οπωρολαχανικά - φρούτα (ομάδα Γ’)  και κρέατα - πουλερικά (ομάδα Δ’) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου (ομάδα Α΄), άρτος και αρτοσκευάσματα (ομάδα Ε’), γάλα-γαλακτοκομικά-τυροκομικά (ομάδα ΣΤ’) και γάλα για το προσωπικό του Δήμου (ομάδα Ζ’), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 22/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% με το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. των υλικών ή των ομάδων για τα οποία κατέθεσε προσφορά.

       Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού και θα πάρουν τις σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κομοτηνής  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κα. Σεραφείμ Μαρία, τηλ.2531352448-498). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση  http://www,komotini,gr/

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ