Προμήθεια Θραυστών Υλικών και Αυτούσιων Αμμοχάλικων για Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων για το έτος 2023