Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσια για συντήρηση αγροτικών δρόμων

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσια για συντήρηση αγροτικών δρόμων» για το έτος 2017, εκτιμώμενης αξίας 59.946,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14. 387,04€),