Προμήθεια Θραυστών Υλικών Αμμοχάλικα για Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09 – 10 - 2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.