Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας 16μ3