Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770lt πλαστικών για το έτος 2018

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/10/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.