Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών για το 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος) για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών για το 2017» εκτιμώμενης αξίας 59.900,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (Φ.Π.Α. ίσο με 14.376,00€),